Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website (de "Site") van Stanley®, een merk van Pacific Market International, LLC ("wij", "ons" of het "Bedrijf"). LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") vormen de volledige overeenkomst tussen ons en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Site (met inbegrip van de content van de Site en producten die via de Site worden verkocht). Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door ons te allen tijde zonder kennisgeving worden bijgewerkt. U dient deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te controleren op eventuele wijzigingen. Door deze Site te bezoeken gaat u akkoord met en aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden. Ga niet verder met het gebruik van deze Site als u niet alle op deze pagina vermelde voorwaarden aanvaardt.

LICENTIE

Tenzij anders vermeld, bezitten het Bedrijf en/of zijn licentiegevers alle intellectuele eigendomsrechten op de content, illustraties, ontwerpen, afbeeldingen, pictogrammen, fotografie, video en alle andere materialen die op de Site voorkomen (de "Content"). Alle Content op de Site is beschermd op grond van de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht, handelsimago en handelsmerken en andere wetgeving op het gebied van intellectuele en andere eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden.

U mag Content van de Site bekijken, downloaden en/of printen voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de in deze Gebruiksvoorwaarden vastgestelde beperkingen en niet voor andere doeleinden, met inbegrip van commercieel gebruik. Er worden geen rechten, titels of belangen met betrekking tot gedownload, bekeken of geprint materiaal aan u overgedragen als gevolg van een dergelijk gebruik. U verkrijgt geen eigendomsrechten op Content waartoe via de Site toegang wordt verkregen, en het plaatsen van dergelijke Content op de Site vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en materialen.

PRIVACYBELEID

Ons  Privacybeleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt, is opgenomen in en maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE CONTENT

Bepaalde delen van deze Site bieden gebruikers de mogelijkheid om opmerkingen, berichten, meningen, informatie, afbeeldingen, gegevens en ander materiaal te plaatsen en uit te wisselen ("door de Gebruiker gegenereerde Content"). Door het plaatsen van door de Gebruiker gegenereerde Content verleent u het Bedrijf een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, overdraagbaar, onherroepelijk, volledig betaald en sublicentieerbaar recht om de door de Gebruiker gegenereerde Content over de hele wereld te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te verspreiden, te publiceren, afgeleide werken hiervan te creëren, en openbaar te tonen en uit te voeren. In verband met het verlenen van dergelijke rechten verklaart en garandeert u dat u alle noodzakelijke rechten heeft op de door de Gebruiker gegenereerde Content en dat dergelijke door de Gebruiker gegenereerde Content juist en niet misleidend is.

Het is het Bedrijf niet toegestaan om door de Gebruiker gegenereerde Content te vertonen, te bewerken, te publiceren of te beoordelen voordat deze op de Site verschijnt; met dien verstande echter dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om de door de Gebruiker gegenereerde Content te gebruiken zoals het Bedrijf gepast acht, en het Bedrijf kan door de Gebruiker gegenereerde Content verwijderen, wijzigen, bewerken, afwijzen of de plaatsing ervan weigeren. De door de Gebruiker gegenereerde Content geeft niet de standpunten of meningen van het Bedrijf, zijn agenten of gelieerde ondernemingen weer. Voor zover toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving is het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door de Gebruiker gegenereerde Content of voor verlies, kosten, aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of de plaatsing van en/of het uiterlijk van de door de Gebruiker gegenereerde Content op deze Site.

Alle suggesties, opmerkingen, ideeën, feedback, concepten, productbeoordelingen en andere informatie die u aan ons verstrekt of op de Site plaatst (gezamenlijk: "Opmerkingen van de Gebruiker") zijn ons exclusief eigendom en worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wij zijn niet verplicht u schadeloos te stellen voor eventuele Opmerkingen van de Gebruiker en zijn eigenaar van alle bekende en hierna bestaande rechten van welke soort en aard dan ook met betrekking tot de Opmerkingen van de Gebruiker.

AANKOPEN EN BETALINGEN

Als u een of meer goederen koopt van de Site ("Producten") verklaart en garandeert u dat alle door u verstrekte betaalgegevens (inclusief creditcardgegevens) waarheidsgetrouw, juist en volledig zijn en dat alle door u gemaakte kosten door u en/of uw bank of creditcardmaatschappij zullen worden gehonoreerd. U stemt ermee in om alle kosten voor de Producten te betalen, inclusief alle toepasselijke belastingen en verzendkosten.

Wij behouden ons het recht voor om een via de Site bij ons geplaatste bestelling te annuleren of te weigeren. Indien wij een bestelling annuleren of weigeren, nemen wij contact met u op via het e-mailadres/telefoonnummer/factuuradres dat bij het plaatsen van de bestelling is opgegeven. Als de betaling al is verwerkt, zullen wij uw aankoop onmiddellijk terugbetalen.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DEZE SITE EN DE MATERIALEN EN PRODUCTEN OP DEZE SITE WORDEN VERSTREKT IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN ("AS IS") EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE GARANTIE DAT GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN. WIJ VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT DEZE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL FUNCTIONEREN, DAT EVENTUELE GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, OF DAT DEZE SITE OF DE DIENSTEN DIE DE SITE TER BESCHIKKING STELT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ZAKEN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE SITE VOOR WAT BETREFT JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, TOEREIKENDHEID, BRUIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM EVENTUELE FOUTEN, ONJUISTHEDEN OF OMISSIES TE ALLEN TIJDE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN TE PASSEN EN/OF BIJ TE WERKEN (OOK NADAT U UW BESTELLING HEBT GEDAAN). ONZE EXCUSES VOOR HET ONGEMAK DAT DIT VOOR U KAN VEROORZAKEN. SOMMIGE STATEN STAAN BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VAN GARANTIES NIET TOE, ZODAT BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ OF EEN VAN ONZE GELIEERDE ENTITEITEN OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR WINSTDERVING, OMZETDERVING OF ANDERE INDIRECTE, BIJZONDERE, STRAF-, INCIDENTELE, VOORBEELD- OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN (A) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE; (B) DE
UITVOERING VAN DE DIENSTEN, PRODUCTEN EN MATERIALEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DE SITE; OF (C) HET GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SITE, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U NEEMT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE. UW ENIGE REMEDIE TEGEN ONS VOOR ONTEVREDENHEID OVER DE SITE OF ENIGE CONTENT IS HET STOPPEN MET HET GEBRUIKEN VAN DE SITE. INDIEN WIJ AANSPRAKELIJK WORDEN BEVONDEN JEGENS U VOOR SCHADES OF VERLIEZEN DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK VAN DE SITE, VIA DE SITE VERKOCHTE PRODUCTEN OF ENIGE CONTENT OP DE SITE, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID NIET HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT DAADWERKELIJK IS BETAALD VOOR DE AANKOOP VAN PRODUCTEN VAN DEZE SITE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN HET AFWIJZEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SOORTEN SCHADE NIET TOE; DAAROM IS HET MOGELIJK DAT BOVENSTAANDE (GEDEELTELIJK) NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

U STEMT ERMEE IN DAT ELKE RECHTSVORDERING DIE U WENST IN TE STELLEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DE PRODUCTEN EN/OF DE SITE BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE RECHTSVORDERING MOET AANVANGEN; VOOR HET OVERIGE IS EEN DERGELIJKE RECHTSVORDERING BLIJVEND
UITGESLOTEN.

VRIJWARING

U stemt ermee in het Bedrijf, zijn onafhankelijke opdrachtnemers, dienstverleners en adviseurs, en hun respectievelijke functionarissen, managers, leden, aandeelhouders, bestuurders, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen en te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, lasten, klachten, schade, verliezen, aansprakelijkheid en (on)kosten (inclusief advocaatkosten), die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de Site.

DIVERSEN

Tenzij anders vermeld en behoudens voor zover onze producten in de Verenigde Staten te koop worden aangeboden en buitenlandse markten via deze Site geselecteerd worden, is deze Site uitsluitend bedoeld om onze Producten in de Verenigde Staten te promoten en buitenlandse markten te selecteren. Het gebruik van de Site is onbevoegd in ieder rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ten uitvoer legt. U mag de Site niet gebruiken of de Content exporteren op een manier die in strijd is met de Amerikaanse exportwet- en regelgeving. Als u de Site bezoekt vanaf een locatie buiten de Verenigde Staten, bent u verantwoordelijk voor naleving van alle lokale wetgeving.

Indien een deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt het ongeldige of niet-afdwingbare deel in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zo goed mogelijk aangepast om de oorspronkelijke bedoeling van de toepasselijke bepaling weer te geven, en blijft de rest van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht.

Indien u niet aandringt op strikte nakoming van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of deze niet afdwingt, mag dit niet worden opgevat als een doen van afstand van enige bepaling of recht.

Wij kunnen u kennisgevingen met betrekking tot de Site en/of deze Gebruiksvoorwaarden doen toekomen door een e-mail te sturen naar uw laatst bekende e-mailadres, en een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan en ontvangen op de dag van verzending.

Deze Gebruiksvoorwaarden dienen te worden uitgelegd in overeenstemming met het recht van de staat Washington, met uitsluiting van eventuele bepalingen met betrekking tot conflicterende wetgeving. Geschillen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beslecht door de staats- en/of federale rechtbanken van de staat Washington, locatie King County.