Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom op de website (de "Site") van Stanley®, een merk van Pacific Market International, LLC ("Wij", "Wij" of de "Onderneming"). LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere overeenkomsten, bepalingen, voorwaarden en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de site (inclusief de inhoud ervan en de producten die via de site worden verkocht). Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door ons te allen tijde zonder kennisgeving worden bijgewerkt. U dient deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te controleren op eventuele wijzigingen. Door deze Site te bezoeken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Blijf deze Site niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn het Bedrijf en/of zijn licentiegevers eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud, grafische voorstellingen, ontwerpen, afbeeldingen, pictogrammen, fotografie, video en al het andere materiaal dat op de Site verschijnt (de "Inhoud"). Alle Content op de Site is beschermd onder toepasselijke wetten op auteursrechten, handelsmerken en andere eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden.

U mag de Inhoud van de Site bekijken, downloaden en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen in deze Gebruiksvoorwaarden en niet voor enig ander doel, met inbegrip van commercieel gebruik. Geen enkel recht, titel of belang in gedownload, bekeken of afgedrukt materiaal wordt aan u overgedragen als gevolg van dergelijk gebruik. U verwerft geen eigendomsrechten op Inhoud waartoe via de Site toegang wordt verkregen en het plaatsen van dergelijke Inhoud op de Site vormt geen verklaring van afstand van enig recht op dergelijke informatie en materialen.

Privacybeleid

Onsprivacybeleid op , zoals van tijd tot tijd gewijzigd, is opgenomen in en maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

Door de gebruiker gegenereerde inhoud

Bepaalde delen van deze Site bieden gebruikers de mogelijkheid om opmerkingen, berichten, meningen, informatie, afbeeldingen, gegevens en ander materiaal ("Door Gebruikers Geproduceerde Content") te plaatsen en uit te wisselen. Door het plaatsen van door Gebruikers Geproduceerde Content verleent u het Bedrijf een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, overdraagbaar, onherroepelijk, volledig betaald en in sublicentie te geven recht om de door Gebruikers Geproduceerde Content wereldwijd te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren, er afgeleide werken van te maken en in het openbaar te vertonen en op te voeren. In verband met het verlenen van dergelijke rechten, verklaart en garandeert u dat u alle noodzakelijke rechten heeft op de door Gebruikers Geproduceerde Content en dat deze door Gebruikers Geproduceerde Content juist en niet misleidend is.

Het bedrijf mag de door Gebruikers Geproduceerde Content niet screenen, bewerken, publiceren of beoordelen voordat deze op de Site wordt weergegeven; het bedrijf behoudt zich echter het recht voor om de door Gebruikers Geproduceerde Content te gebruiken zoals het dit nodig acht en mag door Gebruikers Geproduceerde Content verwijderen, wijzigen, bewerken, weigeren of weigeren te plaatsen. De door Gebruikers Geproduceerde Content weerspiegelt niet de standpunten of meningen van het Bedrijf, zijn vertegenwoordigers of filialen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door Gebruikers Geproduceerde Content of voor enig verlies, kosten, aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Door Gebruikers Geproduceerde Content op deze Site.

Alle suggesties, opmerkingen, ideeën, feedback, concepten, productbeoordelingen en andere informatie die u ons toestuurt of op de site plaatst (gezamenlijk "Gebruikerscommentaren") zijn ons exclusieve eigendom en zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wij zijn niet verplicht om u te compenseren voor Gebruikerscommentaren en zijn eigenaar van alle bekende en hierna bestaande rechten van elke soort en aard met betrekking tot de Gebruikerscommentaren.

Aankopen en betalingen

Als u een of meer producten van de site koopt ("Producten"), verklaart en garandeert u dat alle betalingsgegevens die u verstrekt (met inbegrip van creditcardgegevens) waarheidsgetrouw, juist en volledig zijn en dat alle door u gemaakte kosten door u en/of uw bank of creditcardmaatschappij zullen worden gehonoreerd. U gaat ermee akkoord alle kosten voor de Producten te betalen, inclusief alle van toepassing zijnde belastingen en verzendkosten.

De STANLEY QUENCHER H2.0 FLOWSTATE™ TUMBLER - 40OZ | 1.2L komt niet in aanmerking voor kortingen, dus kortingscodes of vouchers werken niet op dit product.

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling die via de site bij ons is geplaatst te annuleren of te weigeren. Als we een bestelling annuleren of weigeren, nemen we contact met u op via het e-mailadres/telefoonnummer/factuuradres dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Als de betaling al is verwerkt, zullen we uw aankoop onmiddellijk terugbetalen.

Disclaimer

DEZE SITE EN DE MATERIALEN EN PRODUCTEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT DEZE SITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, DAT EVENTUELE DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DEZE SITE OF DE DIENSTEN DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAKEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF IETS ANDERS SCHADELIJKS. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE SITE VOOR WAT BETREFT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, ADEQUAATHEID, BRUIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM EVENTUELE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF WEGLATINGEN TE CORRIGEREN EN INFORMATIE OP ELK GEWENST MOMENT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING TE WIJZIGEN EN/OF BIJ TE WERKEN (OOK NADAT U UW BESTELLING HEBT INGEDIEND). WIJ VERONTSCHULDIGEN ONS VOOR ENIG ONGEMAK DAT DIT VOOR U KAN VEROORZAKEN. IN SOMMIGE STATEN ZIJN BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VAN GARANTIES NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF EEN VAN ONZE GELIEERDE ENTITEITEN OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKEN OF ANDERE INDIRECTE, SPECIALE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN (A) HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, DE SITE; (B) DE
PRESTATIES VAN DE DIENSTEN, PRODUCTEN EN MATERIALEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SITE; OF (C) HET GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE. UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID TEGEN ONS BIJ ONTEVREDENHEID OVER DE SITE OF ENIGE INHOUD IS DE SITE NIET LANGER TE GEBRUIKEN. ALS WIJ AANSPRAKELIJK BLIJKEN TE ZIJN VOOR SCHADE OF VERLIES DAT OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN DE SITE, PRODUCTEN DIE VIA DE SITE ZIJN GEKOCHT OF INHOUD, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID NIET HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT DAADWERKELIJK IS BETAALD VOOR DE AANKOOP VAN PRODUCTEN VAN DEZE SITE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE AFWIJZING VAN BEPAALDE SOORTEN SCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPALINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

U STEMT ERMEE IN DAT ELKE RECHTSVORDERING DIE U WILT INSTELLEN NAAR AANLEIDING VAN OF IN VERBAND MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DE PRODUCTEN EN/OF DE SITE BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE RECHTSVORDERING AANHANGIG MOET WORDEN GEMAAKT; ANDERS WORDT EEN DERGELIJKE RECHTSVORDERING PERMANENT GEBLOKKEERD OP
.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord het Bedrijf, zijn onafhankelijke aannemers, dienstverleners en adviseurs, en hun respectievelijke functionarissen, bestuursleden, leden, aandeelhouders, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, aanklachten, klachten, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de Site.

Overige

Tenzij anders aangegeven en behalve voor zover onze producten in de Verenigde Staten en bepaalde buitenlandse markten via deze Site te koop worden aangeboden, is deze Site uitsluitend bedoeld om onze Producten in de Verenigde Staten en bepaalde buitenlandse markten te promoten. Gebruik van de Site is niet toegestaan in enig rechtsgebied waarin niet alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht zijn. U mag de Site niet gebruiken of de Inhoud exporteren in strijd met de Amerikaanse exportwetten en -voorschriften. Als u de Site bezoekt vanuit een locatie buiten de Verenigde Staten, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten.

Als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal het ongeldige of niet-afdwingbare deel worden gewijzigd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zodat de oorspronkelijke intentie van de toepasselijke bepaling zo goed mogelijk wordt weergegeven, en zal de rest van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Het niet aandringen op of afdwingen van strikte naleving door u van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht.

We kunnen u op de hoogte stellen met betrekking tot de site en/of deze gebruiksvoorwaarden door een e-mail te sturen naar het laatst bekende e-mailadres, en een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven en ontvangen op de dag dat deze is verzonden.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Washington, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Alle geschillen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de staats- en/of federale rechtbanken van de staat Washington, in King County.

PMI WW BRANDS
Spuistraat 104 D
1012VA AMSTERDAM
Nederland